Условия за прием

Във ВУЗФ могат да кандидатстват и да се приемат за студенти в бакалавърска степен български и чуждестранни граждани, в т. ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, завършили средно или висше образование.

Приемът е организиран по специалности и форми на обучение. Извършва се на конкурсен принцип  въз основа на класиране по една от следните равностойни по тежест оценки:

Конкурсен изпит под формата на тест – провежда се всеки последен петък на месеца от 10.00 ч. в сградата на ВУЗФ
Конкурсен изпит под формата на есе – провежда се чрез самостоятелна работа на кандидат-студента
Дърважни зрелостни изпити (матура) – признават се изпити по български език и литература, математика, история и цивилизация, геогграфия и икономика, положени в специализирани средни училища по икономика, математика и чужди езици, като при класирането се взема най-високата оценка.
Конкурсен изпит, издържан в друго висше училище в страната през годината на кандидатстване във ВУЗФ.

Признават се оценки от изпити по: математика, български език и литература, история на България, география, икономика или от общообразователен приемен тест, като за целта към документите за кандидатстване се прилага оригинален документ, удостоверяващ резултата от положения изпит.

Средноаритметичната оценка от държавните изпити за придобиване на степен за професионална квалификация – теория и практика на учениците, завършили икономически гимназии.

Валиден документ за успешно издържан TOEFL, IELTS или Cambridge ESOL сертификат – CAE или CPE, завършена A-level изпитна степен или успешно преминат езиков курс във ВУЗФ.

Приемът на кандидати със завършено висше образование, както и на чуждестранниграждани, е по документи, в рамките на утвърдения прием на студенти във ВУЗФ.