Документи

Кандидат-студентите, български граждани, подават следните документи:

1.  Плик – молба с кандидатстудентски документи, които може:

  • да бъдат попълненени в онлайн формуляра за кандидатстване
  • да бъдат свалени като файл от сайта, попълнени и изпратени по пощата или чрез куриер;
  • да бъдат закупени в книжарницата на висшето училище или на специализирания му щанд по време на кандидатстудентските борси и изложения;

2.  Копие и оригинала на дипломата за средно образование, който след сравняване с данните в копието се връща на кандидат-студента;

3.  Документ за платена такса за обработка на кандидатстудентски документи и такса за явяване на конкурсен изпит;

4.  Документ от МОН за признаване на завършеното средно образование в чуждестранно училище (за кандидатите, завършили средното си образование в чужбина).

5.  Валиден документ за успешно издържан TOEFL, IELTS или Cambridge ESOL сертификат – CAE или CPE за специалностите с преподаване на английски език.

Кандидат-студентите, които не са завършили средното си образование към момента на подаване на документите, представят оригинала и копието на дипломата за средно образование при записването им за студенти във висшето училище.


Кандидат-студентите, чуждестранни граждани, подават следните документи:

1. Плик – молба с кандидатстудентски документи, които може:

  • да бъдат попълненени в онлайн формуляра за кандидатстване
  • да бъдат свалени като файл от сайта, попълнени и изпратени по пощата или чрез куриер;
  • да бъдат закупени в книжарницата на висшето училище или на специализирания му щанд по време на кандидатстудентските борси и изложения;

2.  Копие от документа за завършено средно образование и от приложението с оценките (за кандидатстващите за пълен срок на обучение);

3.  Документ от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;

4.  Академична справка (за кандидатстващите за частичен срок на обучение);

5.  Медицинско свидетелство, издадено един месец преди датата на подаване на документите и заверено от съответните органи в страната на кандидата;

6.  Копие от документите за гражданство (за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско);

7.  Валиден документ за успешно издържан TOEFL, IELTS или Cambridge ESOL сертификат – CAE или CPE за специалностите с преподаване на английски език.

8.  Документ, удостоверяващ степента на владеене на български език (за програмите на български език);

9.  Документ за платена такса за обработка на кандидатстудентски документи;

10. Четири броя актуални снимки с размер 3,5/4,5 см.

Важно

Документите по т. от 2 до 5 трябва да са преведени на български /или английски/ и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България със страната, в която са издадени. Ако страната, от която идва кандидата е подписала Хагската конвенция за правна взаимопомощ признаваща истинноста на документите, чрез т. нар. „Апостил” / държавите – страни по конвенцията може да проверите на адрес: www.hcch.net /, документа се счита за валиден.

Ако държавата, от която идва кандидат - студента не е страна по горепосочената конвенция тогава документите по т. от 2 до 5 трябва да са преведени на български /или английски/ и заверени в Министерство на външните работи на съответната страна. Впоследствие документите се внасят в посолство на Р България за заверка и легализация. Ако в страната няма дипломатическо представителство на Р България, тогава документите се изпращат директно във ВУЗФ след заверката в Министерство на външните работи на съответната страна.

Документите трябва да са предоставени не по късно от 01.10 в съответната година на кандидатстване.

Документите за кандидатстване се подават в дирекция „Учебна дейност”.

Не се допускат промени и допълнения в подадените документи.
Подадените документи не се връщат на кандидат- студентите.

Шифри на специалностите в бакалавърската степен
Формуляр на кандидат-студента
Плик-молба