Класиране

Класирането и приемът в отделните специалности и форми на обучение за бакалавърската степен се извършва по равностойни по тежест оценки от:

Конкурсния изпит във ВУЗФ под формата на тест

Конкурсния изпит във ВУЗФ под формата на конкурсно есе

Конкурсен изпит в друго специализирано висше училище или университет в страната през годината на кандидатстване във ВУЗФ.

Кандидат-студентите, които са получили оценка „отличен (6)” на национални олимпиади или са носители на златни, сребърни или бронзови медали от международни олимпиади в годината на кандидатстване във ВУЗФ, се приемат за студенти по документи, ако предметът на олимпиадата съвпада с някои от разделите на теста. Те удостоверяват получените отличия на олимпиадите със съответен документ, издаден от МОН.

Кандидат-студентите, които притежават образователно-квалификационна степен „специалист”, „професионален бакалавър“, „бакалавър“ или „магистър” или се обучават за придобиване на последните две степени в други висши училища, се приемат за студенти във ВУЗФ по документи и извън ежегодно утвърждавания брой на студентите. Те представят заедно с документите за кандидатстване и диплома за притежаваната образователно-квалификационна степен или академична справка.

Приетите студенти се записват в съответния курс съобразно признатите изпити по установения с Правилника за учебната дейност на ВУЗФ ред. Те заплащат семестриалната такса за обучение за учебната година, в която са  приети във висшето училище, независимо от курса на записването им.