Записване

Приетите студенти се записват в дирекция „Учебна дейност” със следните документи:

1.  Оригинала на дипломата за средно образование;
2.  Студентска книжка по образец;
3.  Декларация за здравословното състояние;
4.  Декларация за здравното осигуряване (за студентите в редовна форма на обучение);
5.  Договор за обучение между висшето училище и студента;
6.  Документ за платена такса за обучение;
7.  Четири броя актуални снимки с размери 3,5/4,5 см.
Документите по т. 2-5 се закупуват в книжарницата на ВУЗФ.

Класираните кандидат-студенти, които не са завършили средното си образование към момента на обявяване на съответното класиране, представят в дирекция „Учебна дейност” попълнените документи за записване и запазват мястото си в съответната специалност и форма на обучение, като внасят 30 на сто от определената семестриална такса за обучение за учебната година. Те получават студентска книжка и факултетен номер след представяне на копие и оригинала на дипломата за средно образование и заплащане на останалата част от семестриалната такса. При отказ от обучение във ВУЗФ частично платената такса не се връща.

Решение за одобряване на кандидатстващите лица по документи и за записването им за студенти във ВУЗФ се взема от ректора в срок до един месец от датата на подаване на документите.

На приетите студенти във ВУЗФ, които са се обучавали в колежи, създадени по реда на Закона за висшето образование, но не са придобили образователно-квалификационната степен „специалист“ или „професионален бакалавър“, се признават положени изпити, формиращи базовата подготовка на студентите във висшето училище съгласно учебните планове за отделните специалности.

Заместник-ректорът по учебната дейност и качеството определя в кой курс да бъде записан студентът в зависимост от признатите изпити.
Същите изисквания се прилагат и за приетите студенти във ВУЗФ, които притежават образователно-квалификационната степен „бакалавър“ или „магистър“ или се обучават за придобиване на такива степени в други висши училища.

Тези студенти заплащат семестриалната такса за учебната година, в която са приети за обучение във висшето училище, независимо от курса на записването им.

Приетите студенти, които не са се записали в определения срок, не придобиват студентски права.